​​​​​​​DÜZCE​ ÜNİVERSİTESİ​

18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre ve Sağlık alanlarında pilot üniversite ilan edilmesinden sonra Düzce Üniversitesi Senatosu kararıyla “Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü” kurulmuştur.

İhtisaslaşma faaliyetlerinin koordinasyonu için kurulan bu birim, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce İl Genel Meclisi, sivil toplum örgütleri, yerel medya kuruluşları, yerel sanayi kuruluşları, ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile yapılan istişare toplantıları ile, Çevre ve Sağlık alanlarının özel ihtisaslaşma konularını belirlemiştir. ​​Tüm bu istişarelerin ardından, Yükseköğretim Kurulu’nun da onayıyla, Çevre alanında “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı” ve Sağlık alanında “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp”, ihtisaslaşma alanları olarak seçilmiştir. Buna müteakiben, her bir ihtisaslaşma alanımıza yönelik faaliyetlerin yürütülmesi için, “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur. 


1. SAĞLIK ALANINDA İHTİSASLAŞMA MODELİMİZ

2015 Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) verilerine göre; Düzce ilinin sağlık verileri değerleri sırasıyla hastane sayısı 8, aile hekimi sayısı 105, uzman hekim sayısı 312, diş hekimi 92, eczacı 103, hemşire 626 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, Doğu Marmara Bölgesi illeri arasında sağlık göstergeleri arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Sağlık göstergeleri açısından Düzce dezavantajlı şehirlerin arasında olup, hem sosyo-ekonomik dengenin sağlanması hem de sağlık hizmetlerinde dengenin sağlanması ve bölgenin bu alanda rekabet gücünün pekiştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.Bölgenin ekonomik büyüklüğü ve hedefleri ile sağlık sektörü harcamalarındaki artış ve sektördeki net ithalatçı konumda olunmasından dolayı bölge ekonomisine sağlanacak avantajlar göz önünde bulundurularak Üniversitemizin vizyonunun sağlık bilimine de vurgu yapması ayrıca önemsenmiştir. Sonuç olarak Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ihtisaslaşacağımız sağlık alanına yönelik program amacımız sağlık turizmi ile bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak üzere “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması” olarak belirlenmiştir.
1.1. Sağlık Alanında İhtisaslaşmanın Bölgenin Sürdürülebilir Kalkınmasına Etkisi

Ülkemiz birçok kültür bitkisinin gen merkezi olup, aynı zamanda tıbbi bitkilerin ekonomiye kazandırılması açısından potansiyele sahiptir. Büyük çoğunluğu ülkemizin zaten doğal bitkileri olan bu tıbbi bitkiler veya kolaylıkla yetiştirilebilecek birçok tıbbi bitki kültürü yapılarak ve bunlardan bitkisel ilaç preparatları hazırlanarak dünya bitkisel ilaç pazarına hammadde temin edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda bulunan Anadolu, yüz yıllardır bitkisel ilaç ve baharat ticaretinde önemli bir rol oynamıştır. Anadolu’da ilaç etken maddesi olarak kullanılan bitki ve bitki kısımları ticaretinin çok eski tarihi çağlardan beri yapıldığı bilinmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde de dış ticarete devam edildiği ve bu devirde sadece Anadolu’da yetişen ve yetiştirilen bitkilerin değil, imparatorluk sınırları içindeki diğer ülkelerden gelen ilaçların da ihraç edildiği kayıtlıdır.

Cumhuriyet dönemindeki ilaç ticareti ile ilgili yayınlarda ise yaklaşık 70 bitkinin ihracatının yapıldığı belirtilmektedir. Tıbbi bitkilere olan talebin artması, sektörünün hızlı gelişiminin yanında çok geniş olmasından dolayı kayıt altına alınmasının zor olması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarının yetersiz olması yurt içinde tıbbi bitkiler ve ticareti üzerine araştırma yapmayı oldukça zorlaştırmaktadır.

Bu olumsuzluklara rağmen aktarlarda 350 bitki türünün ticaretinin yapıldığı belirlenmiştir. Ülkemizin tıbbi bitki ihracat miktarları 20 kadar bitki türünü kapsamaktadır. Ancak, Türkiye’de iç ve dış ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler hakkındaki kapsamlı bir çalışmaya göre bitki türü sayısı alt türler de dahil olmak üzere 347 adet olup, bunlardan 139 türün ihracatı yapılmaktadır.

Bu bitkiler genellikle diğerleri adı altında ihraç edilmektedir. Ticareti yapılan bitki türleri içerisinde kimyon, kekik, anason, rezene, çemen, kişniş, nane ve çörek otunun kültürü yapılmakta olup, bu bitkilerin üretimleri diğer kültür bitkilerine oranla oldukça sınırlıdır. Son yıllarda bitkilerle tedavi ve doğal ürünlere artan talep nedeniyle ihracat listelerine yeni tıbbi bitki türleri de girmiş ve buna bağlı olarak da ihracat miktarları artmıştır. Kontrolsüz ve çoğunlukla bilinçsiz yapılan tıbbi bitki ticaretinde çoğunluğu İzmir ve İstanbul ‘da yerleşik firmalar yöre halkı ve aracılar sayesinde toplanan bitkileri ihraç etmektedirler. Uluslararası anlaşmalar (CITES) çerçevesinde yasaklanmış olmasına ve ülkemizde bu konuda yasal düzenleme ve yönetmelik bulunmasına karşın, her yıl Türkiye’den tonlarca bitki soğanı, yumrusu, rizomu ve diğer bitki parçalarının doğadan toplanarak yurtdışına gönderildiği bilinmektedir.

Birçok tıbbi ve aromatik bitkinin ihracatını yapan Türkiye, aynı zamanda bazı bitki türlerinin ithalatını da yapmaktadır. Belirtilmesi gereken bir husus, Türkiye’nin birim ihraç değeri düşük tıbbi bitkiler ihraç ettiğidir. Bunun nedeni, kurutmadan başka işlem görmemiş ya da nadir olmayan tıbbi bitki ihracatçısı olmamasıdır. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu ürünler kalkınmakta olan ülkelerin kırsal ekonomileri için önemli rol oynamaktadır. Bu açıdan ülkemiz var olan potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde değerlendirebilirse ekonomik, sosyal ve çevresel pek çok yarar sağlayabilecektir.


2. ÇEVRE ALANINDA İHTİSASLAŞMA MODELİMİZ

Bölgemiz, alan olarak küçük bir yüzölçümüne sahip olmasına rağmen, çeper alanlarının tarımsal potansiyeli yüksek düzeyde olup; bazı tarımsal ürünler bakımından (fındık, mısır kivi ve patates) Türkiye’de ilk sıralarda yer almaktadır.

Ülkemizin %30’unun tarım ve %27’sinin orman alanlarından oluştuğu dikkate alındığında, %28’lik bir tarım oranı ve %48’lik orman arazisine sahip olan ilimizin önemini açıkça görmek mümkündür. İstanbul ve Ankara pazarlarına yakınlık da bölgemizin tarımsal anlamda önemini daha da arttırmaktadır.

Bölge planında da belirtildiği üzere arazi sürdürülebilirliği, toprak varlığının bilimsel bir şekilde yönetilmesi, mekân verimlilikleri, çevre dostu ekonomik ve kentsel gelişim vb. hedefler belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında Üniversitemizin vizyonunun çevre bilimine odaklanması kaçınılmazdır.

Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ihtisaslaşacağımız çevre alanına yönelik program amacımız; tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı ile bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak üzere “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasını sağlayarak gerek bölgemizin gerekse de ülkemizin önemli problemlerinden olan tarımsal atıkların değerlendirilmesi yönünde büyük bir adım atmış olacaktır.

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla, özellikle Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimizin bitkisel atıklarının ve yine bölgemizin en önemli tarımsal atığı olan fındık atıklarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Merkezimizde, hem merkez atıkları hem de bölgemizin atıklarının değerli ürünlere dönüşümü gerçekleştirileceği için çevre korunması yönünden büyük önem arz etmektedir. Bölgemizdeki en önemli tarımsal atık hiç şüphesiz fındık atıklarıdır. Her yıl sadece Düzce ilinde 100 bin ton civarında başta fındık atığı (sert kabuk ve yeşil kabuk birlikte) olmak üzere tarımsal atık açığa çıkmaktadır. Bu atıklar en iyi ifade ile sadece yakılarak değerlendirilmektedir. Projemizde bu atıkların katma değerli ürünlere dönüşümü esas alınmıştır.

Bu kapsamda temel Ar-Ge’nin yanı sıra pilot üretim Ar-Ge ile tüm ürünlerin endüstriyel fizibiliteleri ile yatırıma hazır hale getirilmesi ve patentlerinin alınması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda endüstriyel fizibiliteleri tamamlanan ve patentleri alınan ürünlerin yatırımcılarla buluşması sağlanarak bölgemize önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.

 

2.1. Çevre Alanında İhtisaslaşmanın Bölgenin Sürdürülebilir Kalkınmasına Etkisi

Orman, nadas alanı, meyve ve sebze ekili alanlarda yapılan bitkisel üretimler sonucunda ürün olarak nitelendirilemeyen bitkisel kütle, atık olarak değerlendirilmektedir. Bu atıklar saman, sap, kabuk, çekirdek, budama atığı olarak gruplandırılabilir. TÜİK verilerine göre, yaklaşık 38 Milyon hektarlık tarım arazisinin %40,5’ni tarla ürünleri, %10,5’ni nadas alanları, %0,2’unu sebze bahçeleri alanları, %48,8’ni diğer alanlar kaplamaktadır. Bu alanlarda üretilen ürünlerin açığa çıkan atık miktarının ise yaklaşık 15 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ürünlerinin tamamı düşünüldüğünde oldukça önemli oranda biyokütlenin atık olarak kaldığını söylemek mümkündür.

Fındık ili olan Düzce için de verilerin aynı ölçekte olduğu ve her yıl düzenli olarak yüksek oranda tarım ve ormancılık atığı meydana geldiği aşikardır. Hali hazırda bu atıkların çok büyük çoğunluğu ya yakılmakta veya bir çevre problemi meydana getirmektedir. Bu atıkların gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile katma değerli ürünlere dönüştürülmesi çok büyük önem arz etmektedir. Elde edeceğimiz endüstriyel seviye fizibilite ve patentler sayesinde doğrudan üretime yönelik çalışma sonuçlarının başta Düzceli yatırımcılara açılması, yatırımcıların ve devletimizin destekleri sonucunda üretim fabrikalarının hayata geçirilmesiyle hem istihdam hem de ekonomik kazanç sağlanmış olacaktır.

Bir diğer katkı ise tarımsal ürünlerin atıklarının değerlendirilmesi özellikle çiftçi için ek bir gelir kapısı olacaktır. Çiftçi üründen gelir elde ederken değerli ürünlerin hammaddesi olması hasebiyle atığından da gelir elde edebilecektir. Bu sayede bölge insanın kalkınmasına doğrudan bir etki söz konusu olacaktır.


3. PİLOT ÜNİVERSİTE SEÇİLDİKTEN SONRA BÖLGEDE VE ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2016 Ekim – 2018 Aralık

Fiziksel Yapılanma

 • Üniversitemiz bünyesinde bulunan birim sayısı 3’ten 5’e çıkarılmıştır. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (DÜHAM) ek olarak; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GTT) ve Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAG) kurulmuştur.
 • Üniversitemiz içerisinde yer alan toplam 53.300 m2 açık ve kapalı alan (GTT Uygulama ve Araştırma Merkezi, TAG Uygulama ve Araştırma Merkezi, Botanik Bahçesi ve Sera Ekim Alanı) ihtisaslaşma kapsamında yapılacak çalışmalar için tahsis edilmiştir.
 • İhtisaslaşma kapsamındaki, faaliyetlerin akademik ve idari olarak planlanmasında ve yürütülmesinde YÖK’ün tahsisi neticesinde 20 öğretim görevlisi ve 15 öğretim üyesi aktif olarak görev almaktadır.
 • İhtisaslaşma kapsamında hali hazırdaki 12 milyon TL’lik DÜBİT ve DAGEM yatırımlarımıza ek olarak bu kapsamdaki bütçenin kullanılmasıyla elde edilen 21 farklı cihaz ile 14 milyon TL’ye çıkarılmıştır.


Yayılım Çalışmaları

 • Misyon farklılaşması programına katılarak pilot üniversite seçilmemizin hemen ardından, kırılım noktalarının belirlenmesi, paydaşları konuya ilişkin bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak ve yayılım çalışmalarımızı anlatmak amacıyla 8 adet iç paydaş (akademik personel, idari personel, öğrencilerimiz) toplantısı düzenlenmiştir.
 • Üniversitemiz birimleri dışında ihtisaslaşma kapsamında bizlerle bu yolda yürüyecek dış paydaşlarımızla 20 adet dış paydaş toplantısı (Düzce ili Basın Mensupları Toplantısı, Düzce Valiliği, Düzce TSO meclisi, Düzce Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları, Gümüşova, Cumayeri, Gölyaka, Kaynaşlı, Yığılca, Akçakoca ve Çilimli ilçelerinde kaymakamlık ve belediye işbirliği ile tüm köy muhtarları, Boğaziçi Kasabası muhtarları, Düzce İl Genel Meclisi, Düzce İl Yönetici Hekimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Düzce il Müdürlüğü, Düzce Belediyesi Katı Atık Birliği, Zeytinburnu Belediyesi Tıbbi Bitki Bahçesi, Bezmialem Üniversitesi, Düzce İşkur Müdürlüğü) gerçekleştirilmiştir.
 • Bölgedeki sanayi kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve iş birliği fırsatlarının belirlenmesi amacıyla 23 adet üniversite-sanayi ziyareti (Standard Profil A.Ş, Divapan A.Ş, KMK Paper, ASD Orman Ürünleri, Aksuvital, GP AMG, Anlaş Lastik, SBS Bio, Eğriçayır Organik Arı Ürünleri, Nobel İlaç, Farma Kimya, World Medicine, Veritas A.Ş, AYM Net A.Ş., Anatolia Haramain A.Ş., Mikrom A.Ş.,, Madame Seda Kozmetik, Melisa Defne A.Ş., Mezopotamya A.Ş. Doğuş Çay, Ena Farma A.Ş., Botafarma A.Ş. HB Kozmetik A.Ş. ) gerçekleştirilmiştir.
 • Misyon farklılaşmasında en büyük etkiyi sağlayacak ve bu sürece değer katacak bölge halkımız için devamlı olarak sahada teknik destek hizmeti verdik. Bu saha çalışmalarımız son iki yılda yaklaşık 200 defa gerçekleştirilmiş olup; 4 il (Düzce, Bolu, Sakarya, Balıkesir), 12 ilçe ve 24 farklı köye (Çilimli, Cumayeri, Gümüşova, Gölyaka, Kaynaşlı, Yığılca, Akçakoca ilçelerinin köyleri. Bazı köylere örnek verecek olursak, Köprübaşı Ömerefendi, Elmacık, Boğaziçi, Çınardüzü, Uğurlu, Dilaver, Hemşin, Kapıcı, Sarıdere, Yunusefendi, Hacıyakup, Ketenciler, Davutağa, Kaymakçı, Yeşilyayla, Gölormanı, Avlayan köyleri ziyaretleri müteaddit defalar gerçekleştirilmiştir.


İş Birlikleri

 • İhtisaslaşma kapsamında yapılacak çalışmaları hayata geçirmek üzere 18 adet protokol imzalanmış olup bunlardan 15 tanesi ticari kuruluş (Aksuvital Doğal Ürünler A.Ş., Divapan Entegre A.Ş., GP-AMG Yenilenebilir Enerji LTD. ŞTİ., KMK Paper Kağıt Sanayi ve Tic. A.Ş., Aymnet Bitkisel ve Temizlik Ürünleri Ltd. Şti., SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. A.Ş., Naturin Doğal Ürünler, Fibrobeton Yapı Elemanları İnşaat San. Tic. A.Ş., Eğriçayır Organik Arı Ürünleri, Anatolia Haramain İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Mikrom Enerji İnşaat Tarım ve Hayvancılık A.Ş., Standard Profil Otomotiv Sanayi A.Ş, Mezopotamya Tarım A.Ş., Apimaye A.Ş, Botafarma) 2 tanesi arıcı birliği (Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği ve Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği) ve 1 tanesi de üniversitedir (Bezmialem Üniversitesi).  • Tıbbi bitki yetiştiriciliği faaliyeti kapsamında 54, tıbbi mantar yetiştiriciliği faaliyeti kapsamında ise 9 çiftçimizle iş birliği protokolü imzalanmıştır.
 • Misyon farklılaşmasına en temel katkıyı sağlayan çiftçilerimizle ortak çalışmalarımız sonucunda 250 dekar ekim alanında deneme üretimleri gerçekleştirilmiştir.
 • İhtisaslaşma faaliyetlerimiz kapsamında teknik desteklerimiz ve ortak arge gerçekleştirmek amacıyla, 4 firma (Aymnet Bitkisel ve Temizlik Ürünleri LTD. ŞTİ., GPAMG Yenilenebilir Enerji LTD. ŞTİ., Madame Seda Kozmetik Sağlık ve Güzellik, Mikrom Enerji İnşaat Tarım ve Hayvancılık A.Ş.) Düzce Teknopark bünyesine katılmış olup, toplam proje bütçeleri yaklaşık 2,5 milyon TL’dir. Ayrıca işbirliği sözleşmesi imzaladığımız ve ortak arge gerçekleştirdiğimiz GP-AMG Yenilenebilir Enerji LTD. ŞTİ. Firması Gümüşova ilçesinde tarımsal atıklardan mangal kömürü eldesine yönelik 90 milyon TL’lik (18 milyon dolar) yatırıma karar vermiştir. İhtisaslaşma kapsamında ilimize kazandırdığımız yatırım miktarı 92,5 milyon TL’ye ulaşmıştır.
 • İhtisaslaşma kapsamında öğretim elemanlarımızın teknik detseği ve arge danışmanlığı ile hazırlanmış olan 3 adet KOSGEB projesi kabul edilmiş olup, 4 adet proje de başvuru aşamasındadır.
 • Firmalarla yapılan ortak çalışmalar kapsamında, öğretim üyelerimiz tarafından çeşitli firmalara 5 adet danışmanlık hizmeti verilmektedir.


Akademik Çalışmalar

 • İhtisaslaşma kapsamında üniversitemiz tarafından 29 adet Bilimsel Araştırma Projesi fonlanmış olup toplam bütçesi yaklaşık 1.85 milyon TL’dir.
 • TUBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İş birliği Programı kapsamında 5 adet proje başvurusunda bulunulmuştur.
 • İş birliği yapılan firmalarla 19 adet Bağımsız Ar-Ge Projesi (deli baldan tansiyon düşürücü gıda desteği, deve dikeninden standardize ekstre eldesi, tarımsal atıklardan elde edilen nano selüloz ile fonksiyonel kauçuk eldesi vb…) yürütülmektedir.
 • Çevre ve Sağlık alanında İhtisaslaşmamıza katkı sağlayan akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından toplam21 adet lisansüstü tez çalışması, 12 adet patent ve 9 adet bilimsel yayın hayata geçirilmiştir.


Etkinlikler

 • Üniversitemiz bünyesinde, ihtisaslaşılan alanların ileri gelen temsilcileri ile 3 farklı çalıştay düzenlenmiş olup; bunlardan 2 tanesi “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpta Kalite ve Standardizasyon-1 ve 2”, 1 tanesi de “Türkiye’nin ‘Sıfır Atık’ Yolculuğu: Düzce İli Çözüm Önerileri” başlıklarıyla alanında farkındalık yaratılmasını sağlamıştır.  • İhtisaslaşma kapsamında yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda üretilen ürünlerin, kurumsal kimliğini ve marka değerini oluşturmak, ürün farkındalığını arttırmak, ürünleri sektör bazında ve piyasa koşullarında öne çıkarmak amacıyla; DULIFE, Melenis, ApideVera ve Herbynia adlı 4 adet markanın lansmanı gerçekleştirilmiştir.

 

 • Çalışmalarımızın tanıtımı ve yayılımının artırılması amacıyla Antalya’da düzenlenen 9.Yörex Yöresel Ürünler Fuarı’na Düzce TSO ile birlikte katılım sa​ğlanmıştır ve fuar kapsamında standımız yoğun ilgi görmüştür. 

 


 • İhtisaslaşma programı kapsamında yapılan bilimsel çalışmalarımızı paylaşma imkanı bulduğumuz 5 adet Uluslararası Kongreye (1.Uluslararası GETAT, ITWCCST, Uluslarasası Sağlık ve Çevre, 4th International Conference on Engineering and Natural Science - Kiev, 2.Uluslararası Kozmetik Kongresi) 2 adet Ulusal Kongreye (1.Ulusal Apiterapi Kongresi, Fitovizyon Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri - Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi) katılım sağlanarak, üniversitemiz bünyesinde de 1 adet seminer (Anadolu’nun Kozmetik Bitkileri) düzenlenmiştir.
 • İhtisaslaşma çalışmalarımızın belkemiğini oluşturan saha eğitimleri kapsamında; İŞKUR işbirliği ile 1 adet Tıbbi ve Aromatik Bitki Ekim Dikim Kursu, 2 adet Arıcılık Kursu, 4 köyde 7 çiftçiye İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus) ve 1 köyde 1 çiftçiye Kırmızı Ölümsüzlük Mantarı (Ganoderma luciudum) yetiştiriciliği eğitimi,1 adet Doğal Cilt Kremi ve Koku Atölyesi,1 adet Doğaya Dönüş Atölyesi ve 1 adet Deney Hayvanları Kullanım Kursu düzenlenmiştir.
 • Düzce ilinde çalıştığımız gönüllü çiftçilerimiz ile düzenlenen Hasat Şenliği’nde üretimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerimizin (Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis), Şeker Otu (Stevia), Mor Reyhan (Ocimum basilicum), Kudret Narı (Momordica charantia), Meryemana Dikeni (Silybium marianum), Hint Yağı Bitkisi (Ricinus communis) tohumu ve Rezene (Foeniculum vulgare) ilk hasadı gerçekleştirilmiştir.


Ürünler

 • Şu ana kadar yürütülen ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında Düzce ilinde daha önce hiç yetiştirilmeyen 27 tür tıbbi ve aromatik bitki yaklaşık 200 dekar alanda denenmiş olup toplam 13 türde (Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis), Anadolu Adaçayı (Salvia triloba), Şeker Otu (Stevia), Mor Reyhan (Ocimum basilicum), Kudret Narı (Momordica charantia), Meryemana Dikeni (Silybium marianum), Hint Yağı Bitkisi (Ricinus communis), Rezene (Foeniculum vulgare), İzmir Kekiği (Origanum onites), Lavanta (Lavandula intermedia), Aynısefa (Calendula officinalis), Limon otu (Lippia citriodora), Melisa (Melissa officinalis)) iklim ve verimlilik açısından başarı sağlanmıştır.
 • Yetiştirilen bu tıbbi ve aromatik bitkilerden; 8 çeşit aromatik yağ (Isırgan yağı, Lavanta yağı, Kekik yağı, Rezene yağı, Fındık yağı, Üzerlik yağı, Sarı Kantaron yağı, Papatya yağı) , 8 çeşit bitkisel krem (Rezene özlü, Lavanta özlü, Papatya özlü, Sarı Kantaron özlü, Kekik özlü, Isırgan özlü, Fındık özlü, Üzerlik özlü), 2 çeşit bitki çayı (Sarı Kantaronlu çay ve Rezeneli çay) ve 4 çeşit aromatik kolonya (Böğürtlen kolonyası, Papatya kolonyası, Elma kolonyası, Hanımeli kolonyası) üretimi gerçekleştirilmiştir. 
 • Gönüllü çiftçilerin desteğiyle yaklaşık 2000 adet kestane fidesi dikilerek arıcılık uygulamalarına hammadde desteği sağlanmıştır.
 • Düzce’de daha önce yetiştirilmeyen istiridye mantarı üretimi, fındık yeşil kabuklarından laboratuvar ortamında başarı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca pilot ölçekte denemelerde de başarı sağlanmıştır.
 • Shitake tıbbi mantarının laboratuvar ölçekli denemelerinde başarı sağlanmıştır.
 • Ölümsüzlük mantarı olarak adlandırılan kırmızı reishi mantarının misellerinin çoğaltılması işlemleri Çavuşlar Köyü örnek mantar odasında başarıyla tamamlanmış olup pilot ölçekli denemeleri devam etmektedir.
 • Tarımsal atıkların geri kazanımı kapsamında üniversitemiz bünyesinde fındık kabuğundan ve çeşitli tarımsal atıklardan nanoselüloz üretimi gerçekleştirilmiştir.
 • Tarımsal atıkların geri kazanımı çalışmaları kapsamında 3 farklı kompozit malzemenin arge çalışmaları sürdürülmektedir.


GTT Uygulamaları

 • Faaliyete geçen GTT merkezimizde akupunktur, ozon tedavisi, mezoterapi, hirudoterapi, kupa uygulaması, fitoterapi, apiterapi, müzikoterapi ve hipnoz tedavisi olmak üzere 9 farklı türde uygulama gerçekleştirilmektedir.

​​


 • İhtisaslaşma kapsamında faaliyet gösteren bu uygulamalarımız ile birlikte şehre yayılım gerçekleşmiş olup1 adet özel tıp merkezinde GTT uygulamaları başlamıştır.


2019 Planları

 • İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında çalışan öğretim görevlisi sayısının 20’den 30’a , öğretim üyesi sayısının 15’ten 30’a çıkarılması planlanmaktadır.
 • İhtisaslaşma kapsamında kurulan altyapılara ait yatırımların 14 milyon TL’den 17 milyon TL’ye çıkarılması planlanmaktadır.
 • İhtisaslaşma kapsamında yapılacak çalışmaları hayata geçirmek üzere imzalanan protokollerin18’den 25’e çıkarılması planlanmaktadır.
 • Bölgedeki sanayi kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve iş birliği fırsatlarının belirlenmesi amacıyla yapılan 26 adet üniversite-sanayi ziyaretinin 40’a çıkarılması planlanmaktadır.
 • İhtisaslaşma kapsamında kullanılan ekili dikili alanın 250 dekardan 1000 dekara çıkarılması planlanmaktadır.
 • İhtisaslaşma kapsamında hazırlanan KOSGEB proje sayısının 7’den 12’ye çıkarılması planlanmaktadır.
 • Firmalarla yürütülen bağımsız arge projeleri sayısının 17’den 30’a çıkarılması planlanmaktadır.
 • Bölgemizin misyon farklılaşmasında öncü rol üstlenen Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen çalıştayların 3’ten 6’ya çıkarılması planlanmaktadır.
 • Tıbbi ve aromatik bitki ekim dikim çalışmaları ve mantar yetiştiriciliği kapsamında köylere yaptığımız saha ziyaretlerinin 200 günden 300 güne çıkarılması planlanmaktadır.