​​​​​BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ​

KURUMUN MİSYONU, VİZYONU, DEĞERLERİ VE HEDEFLERİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; çağın gerektirdiği bilimsel yeterliliklere sahip, yerele kök salmış ancak evrensel değerlere açık, bilimin rehberliğini ilke edinen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, dinamik, araştırmacı, girişimci özelliklere sahip bireyler yetiştirmek ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile bölgesel ve ulusal sorunlara yönelik çözümler sunmak misyonunu benimsemiştir. Bu misyonlara bağlı olarak ürettiği bilgi, gerçekleştirdiği proje ve yetiştirdiği araştırmacı ve girişimci insan kaynağı ile yerel kalkınmaya odaklanmış, bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan yenilikçi bir üniversite olma vizyonunu oluşturmuştur.

Üniversitemiz gerçekleştirdiği eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği gözetmekte olup, yerelin, bölgenin ve ülkenin sorunlarına aynı hassasiyet ile duyarlılık göstermektedir. Dolayısıyla üniversitenin değer ve hedefleri kalkınma yönelimli bilimsel üretkenlik anlayışı çerçevesinde yerel ve bölgenin kalkınmasını, ihtiyaç ve sorunlarını karşılayacak şekilde belirlenmiştir.

İHTİSASLAŞMA PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLERİ

Üniversite alt yapısı, hayvancılık alanında mevcut yerel potansiyel ve yerel ve bölgesel ihtiyaç analizleri doğrultusunda üniversitenin hayvancılık alanında ihtisaslaşması gerektiği üniversite yönetimi ve çalışanları tarafından benimsenmiştir. Tarım ve hayvancılıkta farklılaşmaya dayalı bütünleşik kalkınma modeli, Üniversite öncülüğünde Burdur ili yerli hayvan ırklarının geliştirilmesi, genetik ıslah ile nitelikli ırkların kazandırılması, hayvan sağlığının korunması ve et-süt veriminin arttırılması ve hayvansal sanayiye dayalı katma değer yaratılması amaçları ile üç ana eksene oturmaktadır. Bunlar; (1) Çiftçi Eğitimi ve Çiftlik Yönetimi, (2) Hayvan Yetiştiriciliği, (3) Hayvancılığa Dayalı Sanayidir. Üç ana eksen etrafından şekillenen bütünleşik kalkınmanın modelinin 10 ana hedefi bulunmaktadır. Programın ana eksenleri ve amaçları aşağıdaki gibidir.

Proje Ana Eksenleri ve Amaçları

 

HAYVANCILIK ALANINDA ODAKLANMANIN NEDENLERİ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, ihtisaslaşma programı öncesinde de tarım ve hayvancılık alanında güçlü bir akademik-bilimsel altyapıya ve bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına ilişkin faaliyet gösteren birimlere sahiptir. Bunlar arasında; Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi, Hayvan Hastalıkları Tanı Teknolojileri Merkezi, Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi, Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Burdur Gelişim Merkezi) önde gelmektedir. İhtisaslaşma programı ile birlikte Üniversitemizin hayvancılık alanındaki akademik, bilimsel ve teknolojik altyapısının daha da güçlenmesi sağlanacaktır.

Burdur ili ekonomisi temel olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Burdur ili, hayvan yetiştiriciliği ve süt üretimi açısından önemli bir paya sahiptir. Hayvancılık alanında ise özellikle süt sığırcılığı, damızlık düve temini ve süt üretimi sayesinde Türkiye’nin önde gelen illerinden birisidir. 2017 yılı itibariyle ilde toplam 208.934 sığır mevcut olup, bunun 180.197’si kültür sığırıdır. İl genelinde 27.521 melez, 1.216 da yerli sığır bulunmaktadır. 2017 yılı itibariyle toplam büyükbaş hayvan sayısı açısından Türkiye’de 26.sırada yer alan Burdur, kültür sığırı sayısı açısından ise Türkiye’de 8.sırada yer almaktadır. İl sınırları içerisinde, 2017 yılı itibariyle yaklaşık 88 bin büyükbaş, 155 bin küçükbaş olmak üzere 240 civarında hayvan sağılmakta ve süt üretimi gerçekleştirilmektedir. Günlük yaklaşık 960 ton, yıllık 350 bin tona yakın süt üretimi gerçekleştirilmektedir. Burdur ilinin Türkiye süt üretimindeki payı da %2 düzeyindedir. Bununla birlikte, sağılan hayvan sayısı dikkate alındığında sığır başına elde edilen süt verimi, Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Burdur ili tarım ve hayvancılığa dayalı bir il olmasına rağmen, bu alanlarda önemli bazı eksiklikler ve sorunlar, 2016 yılı Aralık ayında Üniversitemiz öncülüğünde düzenlenen ve ildeki tüm paydaşların katıldığı “Hayvancılık Sektör Çalıştayı” ile ortaya konmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda; ilin hayvan ırkının ıslahı ve hayvan sağlığı konusunda bazı önlemlerin alınması gerektiği, çiftçi eğitimi, hayvansal ürün (et ve süt ürünleri) üretimi açısından eksiklik olduğu, süt kalite programının olmaması gibi problemler tespit edilmiştir. Buna ilaveten, hayvan yemi için kullanılan tarımsal ürünlerin Burdur Gölü’nün ve yer altı su kaynaklarının tükenmesine yol açması, bu nedenle, fazla su tüketimine ihtiyaç duymayan alternatif tarımsal yöntemlerin geliştirilmesi gerektiği, hayvansal atıkların değerlendirilip ekonomiye kazandırılması, hayvancılık alanında kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi gibi konulara da vurgu yapılmıştır.

PİLOT ÜNİVERSİTE SEÇİLDİKTEN SONRA BÖLGEDE VE ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 • Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, proje bütçelerinin, harcama detaylarının ve performans göstergelerinin ve 6 aylık değerlendirme raporlarının girişi ve takibi için anlık izleme kolaylığı sağlayan bir “Proje İzleme ve Değerlendirme Yazılımı” geliştirildi.
 • Üniversitemiz bünyesinde yapılan lisansüstü tezlerin hayvancılık alanında odaklanmasını teşvik etmek amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı ve bu kapsamda hayvancılık alanında lisansüstü tez destekleri %50 oranında arttırıldı.
 • ​Üniversitemiz Veteriner Fakültesi’nde Yüksek Lisans düzeyinde yürütülen Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi (Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans Programı’na ilaveten Doktora Programı olarak “Gıda Hijyeni ve Teknolojisi” Doktora Programı açıldı.
 • Üniversitemiz Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan işletmeleri mevcut olup, büyükbaş hayvan bölümünün yapısal ve ekipman olarak modernizasyonu sağlanmıştır.
 • 2016 yılı Aralık ayında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı desteğiyle "Hayvan Hastalıkları Tanı Teknolojileri Merkezi” kuruldu. Söz konusu projeye BAKA tarafından 913 bin TL destek sağlandı. Merkez, hayvan hastalıklarını önleme alanında önemli bir proje yürütmekte olup, erken tanı kitleri konusunda AR-GE çalışmalarına devam etmektedir.
 • 2017 yılı Haziran ayında Burdur Meslek Yüksekokulu, hayvancılık projesine uygun olarak Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu’na dönüştürüldü. Mevcut Gıda İşleme ve Veterinerlik bölümlerine ilaveten, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Yönetim ve Organizasyon olmak üzere üç yeni bölüm açıldı. Bu bölümler altında, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Programı, Süt ve Besi Hayvancılığı Yetiştiriciliği Programı, Seracılık Programı, Bahçe Tarımı Programı, Tarımsal İşletmecilik Programı açıldı.
 • 2018 yılı Şubat ayında BAKA Güdümlü Proje olarak “Süt Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi” başlatıldı. Projenin bütçesi 4,5 milyon TL olup, proje ortakları arasında Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Ticaret Borsası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB), Köy-Koop, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) yer almaktadır.
 • 2018 yılı Şubat ayında Burdur Merkez İlçe Büğdüz Köyü’nde örnek ahır-çiftlik oluşturma çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda, ölçek oluşturma, işletme ölçeklerinin geliştirilmesi, sektör kümelenmesinin sağlanması, kampüs içinde büyük ölçekli hayvansal işletmelere yer gösterilmesi esasına dayanan çalışmalarla Üniversite-Yetiştirici işbirliği sağlanacaktır. İşbirliği sayesinde, Üniversitemizin yapacağı AR-GE ve çiftlik projeleri ya da kendi çiftliklerinde yapacağı üretim, hizmet ve araştırma çıktılarının doğrudan üreticiyle paylaşılması hedeflenmektedir.
 • 2018 yılı Mart ayında Üniversitemiz ile Burdur DSYB ve Burdur Gıda-Tarım-Hayvancılık İl Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak, sektörden gelen istekler doğrultusunda çiftçilerin ve yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi ve buzağı ölümlerinin azaltılması amacıyla “Buzağılar Ölmesin” adı altında etkinliklere başlandı. Eğitimlerin ayda 2 kere düzenlenmesi planlanmıştır.
 • 2018 yılı Nisan ayı içerisinde Hayvancılığa Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi projesi kapsamında, Burdur ilinde faaliyet gösteren et-süt ürünleri işletmelerine yönelik ziyaretler ve görüşmeler başlatıldı. Program kapsamında tüm işletmelerle tek tek yürütülecek çalışmalar sayesinde işletmelerin kurumsal kapasitesinin artırılması, pazarlama, üretim, yönetim, maliyet, finans, AR-GE ve inovasyon konularında danışmanlık ve eğitim verilmesi planlanmaktadır.
 • 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde Çiftçi Eğitimi projesi başlatıldı. Program kapsamında Burdur’a bağlı 11 ilçede 11 köy belirlenerek saha çalışmalarına başlandı ve Veteriner Fakültesi’nin alanında uzman akademisyenlerinden oluşan bir ekip ile birlikte çiftçilere belli konularda eğitimler verildi. İhtisaslaşma programı kapsamında eğitimlere devam edilecek olup, tüm köylere tek tek ulaşılması hedeflenmektedir.
 • 2018 yılı Ağustos ayında Burdur DYSB ile Üniversitemiz arasında Çiğ Süt Analiz Protokolü imzalandı. Bu sayede, birlik üyelerinin Üniversitemiz bünyesinde bulunan Bilimsel Teknoloji ve Araştırma Merkezi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda çiğ süt analizleri yapılarak sonuçların elektronik ortamda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın veri tabanına aktarılması sağlanmıştır.
 • 2018 yılı Kasım ayı içerisinde Burdur Merkez İlçe Beşkavak Köyü de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı projelerinin yürütülmesi için pilot köy olarak belirlendi ve saha çalışmalarına başlandı. Program kapsamında, Türkiye’de ilk defa uygulanacak yöntemle Beşkavak Köyü’nde bulunan koyun-keçi işletmelerinde doğan bütün oğlak ve kuzuların ilk bir saat içerisinde işletmelere özgü oluşturulan listelere kayıt edilmesi planlanmaktadır.
 • Genetik Islah Projesi kapsamında, yüksek verimli büyükbaş hayvan ıslahının gerçekleşmesi için işletme bünyesinde “Embriyo Üretim Merkezi” kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na müracaat edilmiş, 90 baş düve ve embriyo alımı için ithalat izni alınmıştır. Başlangıçta yerli sığır embriyosu, ilerleyen dönemlerde de yerli sperma üretimi ile ıslah çalışmaları ulusal düzeye ulaşması için sektör ile işbirliği yapılacaktır.
 • Üniversitemiz Veteriner Fakültesi poliklinikleri Hayvan Hastanesi olma yönünde yapılandırılmış, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Hayvan Hastanesi kurulma izni alınmış olup, ruhsatlandırma sürecinde sona gelinmiştir. Hastane 7/24 hizmet vermekte olup, pet, küçükbaş, büyükbaş ve at poliklinikleri ile hayvanların sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi gibi alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmaktadır.
 • Kayıt Sistemleri ve Veri Tabanı Oluşturulması projesi kapsamında, Hayvan Hastanesi Veteriner Bilgi Yönetim Sisteminin ve Çiftlik İzleme ve Yönetim Sistemi’nin (ÇİYS) oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir. Veri tabanı sayesinde, ilde faaliyet gösteren çiftlikler takip edilebilecek, işletmedeki sorunlar anında tespit edilebilecek, çiftlik yönetimi veriler ile yönetilecektir.